Archive for the Artystyczny sens Category

SPEŁNIONE WARUNKI

Jego stwierdzenie dotyczące warunków, jakie muszą być spełnione, aby mówić o przedstawia­niu, można oczywiście podważyć w świetle lep­szej znajomości symbolizmu. To, co mówi Hanslick, dotyczy w zasadzie ekspresji dosłownej, zwłaszcza naukowej, lecz nie jest prawdziwe w odniesieniu do innych rodzajów, które służą ra­czej do formułowania poznania niż do przekazy­wania jego końcowych produktów. Lecz ma on również rację w swym sprzeciwie, ponieważ twierdzenie jego przeciwników, że istnieje język muzyki, jest rzeczywiście mylące i mo­że wyrządzić wiele szkody zarówno muzykom jak i publiczności.

Witaj! Nazywam się Angelika Kwiecińska i bloga prowadzę w formie pasji. Jeszcze jak byłam dzieckiem to planowałam zostać dziennikarką, dziś moje marzenie się spełniło i pracuje w mediach. Na blogu zamieszczam ciekawostki ze świata reklamy i mediów a także z show biznesu. Zapraszam do śledzenia bloga i aktywnego komentowania pod wpisami!

TWIERDZENIA WYMAGAJĄCE ANALIZY

Twierdzenia te jak również pozycja Hanslicka wymagają analizy logicznej. Zamiast więc spierać się o to lub inne rzekome „znaczenie”, przyjrzyj­my się muzyce z czysto logicznego punktu widze­nia, jako pewnego rodzaju możliwej formie symbo­licznej. Jako taka musiałaby ona przede wszyst­kim mieć właściwości formalne, które byłyby analogiczne do tego, co muzyka ma rzekomo sym­bolizować; to znaczy, jeżeli muzyka cokolwiek przedstawia, np. wydarzenie, namiętność, akcję dramatyczną, musiałaby wykazywać taką formę logiczną, którą przedmiot ten mógłby rów­nież przyjąć. Wszystko, co sobie wyobrażamy, jest wyobrażone w pewnej formie, choć dla każdej treści istnieją formy alternatywne; lecz figura muzyczna, którą uznajemy za taką, musi przy­jąć postać, pod którą moglibyśmy pojąć rzecz wyobrażaną.

Witaj! Nazywam się Angelika Kwiecińska i bloga prowadzę w formie pasji. Jeszcze jak byłam dzieckiem to planowałam zostać dziennikarką, dziś moje marzenie się spełniło i pracuje w mediach. Na blogu zamieszczam ciekawostki ze świata reklamy i mediów a także z show biznesu. Zapraszam do śledzenia bloga i aktywnego komentowania pod wpisami!

STRUKTURY MUZYCZNE

Że struktury muzyczne logicznie przypominają pewne dynamiczne wzorce ludzkiego doświadcze­nia, nikogo już dziś nie dziwi. Przyznawał to nawet Ilanslick, choć nie miał takiego zaplecza naukowego jak nasi współcześni teoretycy. Bo­wiem to, co za jego czasów stanowiło psycholo­giczne założenie przyjęte dla zrozumienia muzyki, dziś stało się doktryną psychologiczną bogato ilu­strowaną przykładami muzycznymi. Wolfgang Kohler, wielki pionier psychologii postaci, zwra­ca uwagę, jak przydatna jest tak zwana „dyna­mika” muzyczna w opisywaniu form życia umy­słowego. „Na ogół, powiada on, wewnętrzne pro­cesy, czy to emocjonalne, czy intelektualne, uka­zują pewne typy rozwojowe, którym można na­dać nazwy stosowane zwykle do zjawisk mu­zycznych, takie jak: crescendo i diminuendo, ac- celerando i ritardando.”

Witaj! Nazywam się Angelika Kwiecińska i bloga prowadzę w formie pasji. Jeszcze jak byłam dzieckiem to planowałam zostać dziennikarką, dziś moje marzenie się spełniło i pracuje w mediach. Na blogu zamieszczam ciekawostki ze świata reklamy i mediów a także z show biznesu. Zapraszam do śledzenia bloga i aktywnego komentowania pod wpisami!

WYGODNE TERMINY

Stosuje on te wygodne terminy do opisu jawnego zachowania, odbicia wewnętrznego życia w postawie fizycznej i ge­stach. „Tak jak jakości te pojawiają się w świe­cie doznań słuchowych, spotkać je można również w świecie wizualnym, mogą zatem wyrażać p o- d o b n e dynamiczne cechy życia wewnętrznego w dającym się bezpośrednio obserwować dzia­łaniu… Wzmagającemu się wewnętrznemu tempu i poziomowi dynamicznemu odpowiada crescendo i accelerando w ruchu widzialnym. Oczywiście ten sam rozwój wewnętrzny może wyrazić się słuchowo, jak np. w accelerando i reforzando mowy… Wahanie i brak determinacji wewnętrz­nej objawia się w… poistaci ritardando widocz­nego lub słyszalnego zachowania… Jest to stanowisko odwrotne do opisu muzyki dokonanego przez Jeana D’Udine, który ujmuje ją jako rodzaj gestów, dźwiękową projekcję form uczuć, w sposób bardziej bezpośredni odbitych w mimicznym „tańcu” dyrygenta.

Witaj! Nazywam się Angelika Kwiecińska i bloga prowadzę w formie pasji. Jeszcze jak byłam dzieckiem to planowałam zostać dziennikarką, dziś moje marzenie się spełniło i pracuje w mediach. Na blogu zamieszczam ciekawostki ze świata reklamy i mediów a także z show biznesu. Zapraszam do śledzenia bloga i aktywnego komentowania pod wpisami!

PEŁNIA WYRAZU

Cała pełna wy­razu gestykulacja dyrygenta, powiada on w swej prowokującej i ciekawie napisanej książce L’art et le geste, jest w rzeczywistości tańcem… cała muzyka jest tańcem… Cała melodia ;est serią postaw.” I raz jeszcze: „Każde uczucie wnosi, w konsekwencji, pewne specjalne gesty, które ukazują nam stopniowo główną właściwość życia: ruch… Wszystkie żyjące stworzenia stale podle­gają swojemu własnemu rytmowi wewnętrzne­mu.” Rytm ten, istota życia, stanowi niezmien­ne tło, na którym doświadczamy szczególnych artykulacji uczuć; „i nawet najbardziej ubogie w wydarzenia życie ukazuje kilka takich zakłó­ceń rytmu, źródeł radości i smutków, bez któ­rych bylibyśmy równie obojętni jak kamienie na drodze.” A rytmy te stanowią prototypy struk­tur muzycznych, cała sztuka bowiem jest jedynie ich „projekcją” z jednej sfery zmysłów w drugą, symboliczną transformacją.

Witaj! Nazywam się Angelika Kwiecińska i bloga prowadzę w formie pasji. Jeszcze jak byłam dzieckiem to planowałam zostać dziennikarką, dziś moje marzenie się spełniło i pracuje w mediach. Na blogu zamieszczam ciekawostki ze świata reklamy i mediów a także z show biznesu. Zapraszam do śledzenia bloga i aktywnego komentowania pod wpisami!

KAŻDY ARTYSTA

„Każdy artysta jest transformatorem, wszelka twórczość artystyczna jest tylko transmutacją.” Tak jak Kohler używa języka dynamiki mu­zycznej do wyrażenia zjawisk psychicznych, ze względu na ich formalne podobieństwa, tak D’Udine czyni ruch prototypem form witalnych, a tym samym sprowadza wszystkie sztuki do „czegoś w rodzaju tańca” (ta analogia do funkcji życiowych, zarówno niższych jak i wyższych, po­jawiła się dawno temu u Havelocka Ellisa w The Dance of Life), zaś muzykolog von Hoeslin przyrównuje taniec, sztuki plastyczne, myśl i uczucie do muzyki z racji tej samej analogii.

Witaj! Nazywam się Angelika Kwiecińska i bloga prowadzę w formie pasji. Jeszcze jak byłam dzieckiem to planowałam zostać dziennikarką, dziś moje marzenie się spełniło i pracuje w mediach. Na blogu zamieszczam ciekawostki ze świata reklamy i mediów a także z show biznesu. Zapraszam do śledzenia bloga i aktywnego komentowania pod wpisami!

PODSTAWOWE ZWIĄZKI W MUZYCE

Podstawowe związki w muzyce, mówi on, to napięcia i odprężenia, formy zaś zro­dzone przez te funkcje to formy, których przy­kładem jest cała sztuka jak również reakcje uczuciowe. Gdzie tylko zwykłe przeciwieństwa idei wytwarzają jakąś reakcję, gdzie tylko do­świadczenia czystej formy wytwarzają napięcie umysłowe, mamy do czynienia z istotą melodii; mówi zatem o Sprachmelodien w poezji oraz Gedankenme.lodien w życiu. Krytycy o skłonnościach bardziej naturalistycznych często dodają ogniwo pośrednie do porównania form muzyki z formami uczucia, przyjmując, że muzyka przed­stawia prawidłowości pobudzenia emocjonalnego pojawiające się w tkankach nerwowych, które są fizycznym źródłem emocji; ale w sumie wszyst­ko sprowadza się do tego samego.

Witaj! Nazywam się Angelika Kwiecińska i bloga prowadzę w formie pasji. Jeszcze jak byłam dzieckiem to planowałam zostać dziennikarką, dziś moje marzenie się spełniło i pracuje w mediach. Na blogu zamieszczam ciekawostki ze świata reklamy i mediów a także z show biznesu. Zapraszam do śledzenia bloga i aktywnego komentowania pod wpisami!