Archive for the Artystyczny sens Category

U PODSTAW STRUKTUR

U podstaw tych wielkich struktur intelektual­nych — nauk ścisłych, historii i owej hybrydy, którą nazywamy „historią naturalną” — leży do­minująca zasada, która rządzi naszymi umysłami, – ukryta wiara w przyczynowość. Na tym wierzeniu opieramy nasze osobiste nadzieje i nie­pokoje, nasze plany i sposoby działania. Rządzi ona rzeczywiście naszym umysłem, ponieważ in­spiruje to, co nazywam naszym „widzeniem prak­tycznym” — przykrawanie ogólnych pojęć w taki sposób, żeby doczesne wydarzenia odpo­wiedziały na pewną ilość naszych wyobrażeń, któ­re funkcjonują zatem zarówno jako symbole myśli jak i znaki dla zachowania.

Witaj! Nazywam się Angelika Kwiecińska i bloga prowadzę w formie pasji. Jeszcze jak byłam dzieckiem to planowałam zostać dziennikarką, dziś moje marzenie się spełniło i pracuje w mediach. Na blogu zamieszczam ciekawostki ze świata reklamy i mediów a także z show biznesu. Zapraszam do śledzenia bloga i aktywnego komentowania pod wpisami!

SKŁONNOŚĆ DO DOMAGANIA SIĘ

Skłonność do doma­gania się coraz to więcej znaków, które by zastą­piły symbole w pewnych punktach końcowych myśli, coraz to więcej symboli, które by kazały oczekiwać nowych znaków, sprawia, że nasze ży­cie ograniczają coraz bardziej fakty, że jest ono intelektualnie intensywne, powiązane z biegiem wydarzeń światowych i osaczone zbijającymi z tropu niespodziankami. Nasze stale wzmagające się panowanie nad prawami przyczynowymi pro­wadzi do coraz to bardziej skomplikowanych dzia­łań; wiele etapów pomysłowości, wytwórczości i zmian dzieli nas od reszty natury. Szary miesz­kaniec miasta nic nie wie o produkcji globalnej, nie wie, co to wschód słońca, i rzadko dostrze­ga, kiedy ono zachodzi.

Witaj! Nazywam się Angelika Kwiecińska i bloga prowadzę w formie pasji. Jeszcze jak byłam dzieckiem to planowałam zostać dziennikarką, dziś moje marzenie się spełniło i pracuje w mediach. Na blogu zamieszczam ciekawostki ze świata reklamy i mediów a także z show biznesu. Zapraszam do śledzenia bloga i aktywnego komentowania pod wpisami!

W KTÓREJ FAZIE

Kiedy go zapytać, w któ­rej fazie jest księżyc, kiedy w zatoce jest przy­pływ albo jakiej wysokości przeciętnie sięga fa­la podczas przypływu, najprawdopodobniej nie potrafi odpowiedzieć. Pora zasiewów i zbiorów nic go nie obchodzi. Jeżeli nigdy nie byt świad­kiem trzęsienia ziemi, wielkiej powodzi czy hu­raganu, prawdopodobnie w ogóle nie odczuwa rzeczywistej potęgi przyrody, która go otacza. Na jego świat składają się motory poruszające windę, metro, pociągi i samochody, stały dopływ wody i gazu, i elektryczności przewodami, skrzynie z żywnością, którą dowozi się nocą i rozkłada na półkach, nim człowiek rozpoczyna swój dzień, be­ton i cegła, błyszcząca stal i brudne drewniane części domów, które zajmują miejsce ziemi, wy­brzeża i schronu nad głową. Jego „dom” to miesz­kanie w wielkim, przez człowieka stworzonym mieście; ma on jedynie wnętrze; jest to „dom całkowicie pozbawiony „zewnętrza”.

Witaj! Nazywam się Angelika Kwiecińska i bloga prowadzę w formie pasji. Jeszcze jak byłam dzieckiem to planowałam zostać dziennikarką, dziś moje marzenie się spełniło i pracuje w mediach. Na blogu zamieszczam ciekawostki ze świata reklamy i mediów a także z show biznesu. Zapraszam do śledzenia bloga i aktywnego komentowania pod wpisami!

CENIENIE ZNAKÓW

Nie powinien się zawalić, przepuszczać deszczu czy wylecieć w powietrze. Jeżeli przecieka, winna jest rura albo sąsiedzi z góry, a nie niebo. Człowiek nie zna już natury takiej, jaką znał niegdyś. Ponieważ nauczył się cenić wyżej zna­ki od symboli, tłumić swoje reakcje emocjonal­ne na rzecz praktycznych i wykorzystywać naturę, zamiast uważać ją w dużej mierze za świętą, zmienił oblicze, jeżeli nie serce rzeczy­wistości. Swoje parki „kształtuje architektonicz­nie” i dopasowuje do świata chodników i ścian; jego miejsca zabaw to „osiedla”, których dzikie pola są nieukształtowane, nierzeczywiste; nawet jego zwierzęta (ze wszystkich stworzeń zna jedy­nie psy i koty, konie to tylko dodatek do wóz­ków rozwożących mleko) to niezwykłe „rasy u- kształtowane dzięki machinacjom człowieka.

Witaj! Nazywam się Angelika Kwiecińska i bloga prowadzę w formie pasji. Jeszcze jak byłam dzieckiem to planowałam zostać dziennikarką, dziś moje marzenie się spełniło i pracuje w mediach. Na blogu zamieszczam ciekawostki ze świata reklamy i mediów a także z show biznesu. Zapraszam do śledzenia bloga i aktywnego komentowania pod wpisami!

WRAZ Z NOWYM POGLĄDEM

Nic zatem dziwnego, że moc ludzką uważa za najwyż­szą, naturę zaś traktuje jako w dużej mierze „su­rowy materiał”! Lecz moc ludzka to wiedza, dob­rze o tym wie; wiedza o naturalnych faktach oraz naukowych prawach ich transformacji.Wraz z nowym poglądem na świat stary sym­bolizm ludzkich wartości oczywiście się zawalił. Słońce jest zbyt interesujące jako przedmiot, źród­ło dającej się przetworzyć energii, by mogło być interpretowane jako bóg, bohater czy symbol na­miętności; ponieważ wiemy, że jest ono rzeczy­wiście ostatecznym źródłem tego, co nazywa­my „mocą”, przetwarzalną energią dającą się mie­rzyć w jednostkach, przyjmujemy w stosunku do niego realistyczną, a nie mistyczną postawę; je­go wyobrażenie nie jest już „zdystansowane” w perspektywie niedyskursywnego myślenia; nasze dosłowne pojęcia osaczyły je.

Witaj! Nazywam się Angelika Kwiecińska i bloga prowadzę w formie pasji. Jeszcze jak byłam dzieckiem to planowałam zostać dziennikarką, dziś moje marzenie się spełniło i pracuje w mediach. Na blogu zamieszczam ciekawostki ze świata reklamy i mediów a także z show biznesu. Zapraszam do śledzenia bloga i aktywnego komentowania pod wpisami!

JEŻELI CHODZI O KSIĘŻYC

Jeżeli chodzi o księ­życ, zbyt rzadko go widzimy, by jego obecność była dla nas prawdziwa, i zbyt dobrze pasuje on do kosmologicznego schematu, którym rządzi nauka, aby wzbudzać zdumienie. Częściej czyta­my o jego urokach, niż rzeczywiście je dostrze­gamy nie skażone światłem neonów czy migocą­cych żarówek. Ziemia leżąca odłogiem na pla­cach budowy czy w parkach nie rodzi nie zapla­nowanego życia, jak to zawsze bywało u ludów prymitywnych; dziś już tylko farmerzy — nie­wielka część ludzkości — znają „Matkę Ziemię”; tylko żeglarze — jeszcze mniejsza część — zna­ją potęgę rozszalałego morza. Dla większości lu­dzi starożytne, najbardziej oczywiste symbole na­tury stały się przenośniami literackimi i wielu ludziom właśnie te przenośnie wydają się banal­ne.

Witaj! Nazywam się Angelika Kwiecińska i bloga prowadzę w formie pasji. Jeszcze jak byłam dzieckiem to planowałam zostać dziennikarką, dziś moje marzenie się spełniło i pracuje w mediach. Na blogu zamieszczam ciekawostki ze świata reklamy i mediów a także z show biznesu. Zapraszam do śledzenia bloga i aktywnego komentowania pod wpisami!

WSPÓŁCZESNY UMYSŁ

Ich znaczenie zniszczyło bardziej dojrzałe, na­stawione na dosłowność pojmowanie rzeczywistoś­ci, „widzenie praktyczne”, które ujmuje słońce i księżyc, ziemię, morze i ląd, rozrost i upadek w kategoriach praw naturalnych i fak­tów historycznych. Współczesny umysł jest nieprawdopodobnym kompleksem impresji i transformacji, jego pro­duktem zaś jest materia znaczeń, w porównaniu z którą najbardziej wymyślne marzenia najbar­dziej ambitnego twórcy gobelinów byłyby tylko matą. Osnowa tej materii składa się z tego, co nazywamy „danymi”, znakami, na które do­świadczenie nauczyło nas reagować i na które często reagujemy w sposób nieświadomy. Wąt­kiem jest symbolizm. Ze znaków i symboli tka­my więc naszą tkaninę „rzeczywistości”.

Witaj! Nazywam się Angelika Kwiecińska i bloga prowadzę w formie pasji. Jeszcze jak byłam dzieckiem to planowałam zostać dziennikarką, dziś moje marzenie się spełniło i pracuje w mediach. Na blogu zamieszczam ciekawostki ze świata reklamy i mediów a także z show biznesu. Zapraszam do śledzenia bloga i aktywnego komentowania pod wpisami!