Archive for the Artystyczny sens Category

DZIWACZNY IDEAŁ

Ideał ten może być tak dziwaczny, jak ocenił go Carl Becker, kiedy pisał: „Nadzieja znale­zienia czegoś bez szukania, oczekiwanie, że otrzy­ma się ostateczne odpowiedzi na zagadkę życia zdecydowanie odmawiając zadawania pytań — było niewątpliwie najbardziej romantycznym ga­tunkiem realizmu, jaki do tej pory wymyślono, najdziwniejszą próbą, jaką kiedykolwiek podjęto, żeby otrzymać coś za nic!” Lecz to właśnie oddaje stosunek owego wszechmocnego i raczej okropnego osobnika, Współczesnego Człowieka, do świata: całkowite podporządkowanie się temu, co ujmuje jako „suchy, nagi fakt”.

Witaj! Nazywam się Angelika Kwiecińska i bloga prowadzę w formie pasji. Jeszcze jak byłam dzieckiem to planowałam zostać dziennikarką, dziś moje marzenie się spełniło i pracuje w mediach. Na blogu zamieszczam ciekawostki ze świata reklamy i mediów a także z show biznesu. Zapraszam do śledzenia bloga i aktywnego komentowania pod wpisami!

NAJBARDZIEJ CENIONE

Najwyżej ceni on wymianę fikcji, wierzeń oraz „skon­struowanych systemów” na fakty; stąd jego okre­sowe zrywy mające na celu „demaskowanie” tra­dycji religijnych czy historycznych, jego umiło­wanie czystego realizmu w literaturze, jego po­dejrzliwość i niecierpliwość wobec poezji oraz, być może, na naiwnym, bezkrytycznym poziomie prze­ciętnej umysłowości, pasja zdobywania wiado­mości — wiadomości wszelkiego rodzaju, je­żeli tylko podaje się je jako wiadomości; co, w sposób dość paradoksalny, sprawią, że jesteśmy szczególnie podatnymi ofiarami propagandy. Pod­czas gdy wiek poprzedni oceniał przekonującą sztukę krasomówczą w dużej mierze na podsta­wie pochodzenia od Boga lub Diabła, to znaczy obozu dobra lub zła, my oceniamy ją z uwagi na rzekome fakty i opowiadamy się za stron­nictwem, które ukazuje najbardziej sensacyjne „przypadki”.

Witaj! Nazywam się Angelika Kwiecińska i bloga prowadzę w formie pasji. Jeszcze jak byłam dzieckiem to planowałam zostać dziennikarką, dziś moje marzenie się spełniło i pracuje w mediach. Na blogu zamieszczam ciekawostki ze świata reklamy i mediów a także z show biznesu. Zapraszam do śledzenia bloga i aktywnego komentowania pod wpisami!

ŚWIATLEJSZE UMYSŁY

Światlejsze umysły naszej epoki w sposób he­roiczny szczycą się tym, że nie boją się prawdy, że chcą spotkania z nią i są w stanie ją „przy­jąć”. William James, który tkwił uczuciami głę­boko w starym porządku tradycyjnych „warto­ści” i związany był z religijnymi mitami o Opatrz­ności, postępie i duszy pielgrzymującej, mimo to musiał odrzucić swoje poglądy dla nowego ideału. Jego słynne rozróżnienie między „umysłami mięk­kimi” a „twardymi” w odniesieniu do filozofów i pochwała umysłów „twardych”, jako bardziej autentycznego rodu, są oznaką, mimo pojawiają­cych się od czasu do czasu nostalgicznych argu­mentów na rzecz „woli wierzenia”, „ideałów ży­cia”, wyznania przez Jamesa nowej wiary.

Witaj! Nazywam się Angelika Kwiecińska i bloga prowadzę w formie pasji. Jeszcze jak byłam dzieckiem to planowałam zostać dziennikarką, dziś moje marzenie się spełniło i pracuje w mediach. Na blogu zamieszczam ciekawostki ze świata reklamy i mediów a także z show biznesu. Zapraszam do śledzenia bloga i aktywnego komentowania pod wpisami!

POCZUCIE HEROIZMU

To samo poczucie heroizmu, żeby nie powiedzieć heroiczności, rozbrzmiewa w prawie każdym pa­ragrafie wczesnego eseju Bertranda Russella A Free Man’s Worship; z tą różnicą, że tego przejmującego rozczarowania, tej szlachetnej czci dla „suchego faktu” nigdy nie kazi jakikolwiek flirt ze starymi bogami. Generacja Jamesa (w każdym razie najlepsi jej przedstawiciele, z któ­rych jednym był on sam) mogła przyjąć nową normę prawdy; generacja Russella może ją przy­jąć i może polubić. Co się zaś tyczy dzieci obec­nego wieku, to nie znają one innego kryterium, szukanie faktów bowiem stało się ich mądrością. Ich nieświadome nastawienie jest empiryczne, kon­kretne i historyczne.

Witaj! Nazywam się Angelika Kwiecińska i bloga prowadzę w formie pasji. Jeszcze jak byłam dzieckiem to planowałam zostać dziennikarką, dziś moje marzenie się spełniło i pracuje w mediach. Na blogu zamieszczam ciekawostki ze świata reklamy i mediów a także z show biznesu. Zapraszam do śledzenia bloga i aktywnego komentowania pod wpisami!

MYŚL HISTORYCZNA

To raczej myśl historyczna, a nie naukowa (tj. fizyka) zniszczyła mityczną orientację kultury europejskiej; historyk, a nie matematyk, wpro­wadził „wyższy krytycyzm”, kryterium rzeczy­wistego faktu. To on jest prawdziwym apo­stołem epoki realizmu. Nauki ścisłe budują swo­je struktury z „elementów” hipotetycznych oraz praw ich zachowania, dotykając rzeczywistości w punktach kluczowych, i jeżeli wszystkie sądy, które powinny odpowiadać obserwowalnym wy­darzeniom, można „wykorzystać” do właściwych doświadczeń zmysłowych, hipotezy, które są ich ramą, zostają potwierdzone. Lecz historyk riie umie­szcza znanych faktów w hipotetycznej, ogólnej prawidłowości procesu; jego celem jest połącze­nie faktu, z faktem, jednego unikalnego znanego wydarzenia z innym odrębnym, który go zrodził.

Witaj! Nazywam się Angelika Kwiecińska i bloga prowadzę w formie pasji. Jeszcze jak byłam dzieckiem to planowałam zostać dziennikarką, dziś moje marzenie się spełniło i pracuje w mediach. Na blogu zamieszczam ciekawostki ze świata reklamy i mediów a także z show biznesu. Zapraszam do śledzenia bloga i aktywnego komentowania pod wpisami!

NAUKI ŚCISŁE

Nie przestrzeń i czas, lecz miejsce geo­graficzne i data, p.n czy n.e., osadzają jego sądy w rzeczywistości. Empiryzm zabarwił intensywnie nauki ścisłe, a jednak ich ideałem jest powszech­ność, formalizm, trwałość — ten sam ideał, który przewodził ich długiemu życiu od czasów Eluklidesa i Archimedesa. To, że uczestniczyły one w inte­lektualnym rozwoju nowożytnego świata, świad­czy raczej o ciągłości myśli ludzkiej, o tym, że racjonalność zdolna jest dawać sobie stopniowo radę z poszczególnymi fazami doświadczenia, niżo  nowym punkcie wyjścia. Nauki ścisłe są niemal równe wiekiem kulturze europejskiej, historia jed­nak (nie współcześnie prowadzona kronika i ge­nealogia, lecz epokowa, długofalowa historia) ma zaledwie kilkaset lat. Jest właściwie produktem fazy realistycznej, dojrzałego stadium sądzenia.

Witaj! Nazywam się Angelika Kwiecińska i bloga prowadzę w formie pasji. Jeszcze jak byłam dzieckiem to planowałam zostać dziennikarką, dziś moje marzenie się spełniło i pracuje w mediach. Na blogu zamieszczam ciekawostki ze świata reklamy i mediów a także z show biznesu. Zapraszam do śledzenia bloga i aktywnego komentowania pod wpisami!

IDEAŁ REALISTYCZNY

W niedawno opublikowanej książce History and Science Hugh Miller sugeruje przeniesienie ideału poznania całkowicie opartego na faktach nawet do dziedziny nauk matematycz­nych. Ujmuje on oparte na faktach kryterium po­znania w świetle nowej idei twórczej; nauki fi­zyczne, gdyby je udoskonalić, powinny opisać system rzeczywistości, w którym każde zdarzenie byłoby w sposób unikalny zdeterminowane, zaś prawidłowość świata fizycznego ukazałaby się jako ewolucja, odpowiadająca dokładnie rze­czywistemu biegowi historii naturalnej. „Doktry­na ewolucji — mówi on — czasami bywa na­zywana «teorią ewolucji*, jak gdyby była jeszcze jedną teoretyczną hipotezą, nie zaś reorientacją całego teoretycznego poznania w kierunku faktu historycznego.” Oto ideał realistyczny w peł­nym tego słowa znaczeniu!

Witaj! Nazywam się Angelika Kwiecińska i bloga prowadzę w formie pasji. Jeszcze jak byłam dzieckiem to planowałam zostać dziennikarką, dziś moje marzenie się spełniło i pracuje w mediach. Na blogu zamieszczam ciekawostki ze świata reklamy i mediów a także z show biznesu. Zapraszam do śledzenia bloga i aktywnego komentowania pod wpisami!