Archive for the Artystyczny sens Category

ZASADNICZA OPOZYCJA

Kompozytor nie tylko ukazuje, ale artykułuje subtelne, złożone uczucia, któ­rych język nie potrafi nawet nazwać, nie mówiąc już o ich przekazaniu; zna on formy emocji i po­trafi się nimi posługiwać, „komponować” je. My nie „komponujemy” naszych okrzyków i pląsów.Zasadniczą opozycję tych dwóch teorii emotywnego znaczenia w muzyce — to znaczy auto- ekspresji oraz ekspresji logicznej — można naj­lepiej ukazać przeciwstawiając ustęp z C. Ph. E. Bacha, cytowany już na s. 320, z którego wynika, że „muzyk może poruszyć ludzi tylko wówczas, kiedy sam jest poruszony”, i że nieustannie „prze­kazuje im swoje uczucia i w ten sposób bardzo łatwo wzbudza w nich współodczuwanie”, wypo­wiedzi Buisoniego.

Witaj! Nazywam się Angelika Kwiecińska i bloga prowadzę w formie pasji. Jeszcze jak byłam dzieckiem to planowałam zostać dziennikarką, dziś moje marzenie się spełniło i pracuje w mediach. Na blogu zamieszczam ciekawostki ze świata reklamy i mediów a także z show biznesu. Zapraszam do śledzenia bloga i aktywnego komentowania pod wpisami!

TAK JAK ARTYSTA

„Tak jak artysta, jeżeli ma poruszyć publicz­ność, nie może sam być poruszony — żeby nie stracić w tym momencie panowania nad mate­riałem, tak też słuchacz, który pragnie uzyskać pełny efekt operowy, nie powinien nigdy trakto­wać go serio, jeżeli jego przeżycie artystyczne nie ma się zdegradować do zwykłego ludzkiego wispółodczuwania.” Owa degradacja jest właśnie tym, co Bullough nazwałby utratą „dystansu psychicznego”. Jest to w rzeczywistości pomylenie symbolu, który pozwala nam wyobrazić sobie odpowiada­jący mu przedmiot, ze znakiem, który sprawia, że reagujemy na jego znaczenie.„Dystans… osiągamy oddzielając przedmiot i jego siłę przyciągania od nas samych, uwalniając go od praktycznych potrzeb i celów. Lecz… dystans nie zakłada bezosobowej, czysto intelektualnej re­lacji.

Witaj! Nazywam się Angelika Kwiecińska i bloga prowadzę w formie pasji. Jeszcze jak byłam dzieckiem to planowałam zostać dziennikarką, dziś moje marzenie się spełniło i pracuje w mediach. Na blogu zamieszczam ciekawostki ze świata reklamy i mediów a także z show biznesu. Zapraszam do śledzenia bloga i aktywnego komentowania pod wpisami!

ZWIĄZEK OSOBISTY

Wręcz przeciwnie, określa pewien związek osobisty, często silnie emocjonalnie zabar­wiony, lecz szczególnej natury. Jej szczególność polega na tym, że osobisty charak­ter tego związku jest, jeśli można tak powie­dzieć, przefiltrowany. Został on oczyszczony z pra­ktycznego, konkretnego charakteru swej siły przy­ciągania…” Treść przybrała dla nas postać symbolu i zachęca nie do reakcji emocjonalnej, ale do „wniknięcia” w dane przeżycie. „Dystans psychiczny” jest po prostu próbą zrozumienia po­przez symbol tego, co przedtem nie zostało wy­powiedziane. Treść sztuki jest zawsze rzeczywi­sta; sposób jej przedstawienia, dzięki któremu jednocześnie ujawnia się treść i „ukazuje ją z dy­stansu”, może być utworem literackim. Może być również muzyką albo, jak w tańcu, ruchem. Ale jeżeli treścią jest życie uczuciowe, popęd, na­miętność, wtedy symbole, które je objawiają, nie będą dźwiękami czy działaniami, które by normal­nie wyrażały to życie; to nie związki zna­ków, lecz formy symboliczne muszą udo­stępniać je naszemu rozumieniu.

Witaj! Nazywam się Angelika Kwiecińska i bloga prowadzę w formie pasji. Jeszcze jak byłam dzieckiem to planowałam zostać dziennikarką, dziś moje marzenie się spełniło i pracuje w mediach. Na blogu zamieszczam ciekawostki ze świata reklamy i mediów a także z show biznesu. Zapraszam do śledzenia bloga i aktywnego komentowania pod wpisami!

NIEWIELU Z AUTORÓW

Niewielu spośród autorów, którzy przypisują muzyce jakieś znaczenie, przestrzegało wyraźnego podziału owych licznych rodzajów znaczenia. Zna­czenia dosłowne — odtworzenie głosu ptaków, dzwonów, grzmotu przez instrumenty muzyczne — na ogół w sposób dość mętny mieszają ze zna­czeniami emotywnymi, które te pierwsze mają podtrzymywać czy nawet inspirować za pomocą sugestii. Emocje z kolei traktują bądź to jako skutki, bądź jako przyczyny, bądź też jako treści tak zwanej „muzyki emotywnej”. Nawet u Wa­gnera, który wyraźnie wypowiedział się za ab­strakcyjną, generalizującą funkcją muzyki w od­malowywaniu uczuć, sporo jest zamieszania. Opi­sując swój własny furor poeticus przedstawia siebie jako człowieka wyrażającego własne uczu­cia i wzloty.

Witaj! Nazywam się Angelika Kwiecińska i bloga prowadzę w formie pasji. Jeszcze jak byłam dzieckiem to planowałam zostać dziennikarką, dziś moje marzenie się spełniło i pracuje w mediach. Na blogu zamieszczam ciekawostki ze świata reklamy i mediów a także z show biznesu. Zapraszam do śledzenia bloga i aktywnego komentowania pod wpisami!

WYRAŻENIE UCZUĆ AUTORA I AKTORA

W Oper und Drama mówi, że mu­zyka operowa musi wyrażać uczucia autora i aktora (des Redenden und Darstellenden, nie des redend Dargestellten).™ A jednak nie ulega wątpliwości, że „intencja poetycka” (die dichterische Absicht), która stanowi raison d’etre utworu, nie ma na celu umożliwienia aktorom autoekspresji, a publiczności orgii emocjonalnej, lecz zapewnienie, umożliwienie doniosłego wglądu w pełną namiętności naturę ludzką. I znowu, w tej samej pracy, powołuje się na tragiczny los Beethovena jako na przykład niemożności prze­kazania własnych uczuć kompozytora, jego cier­pień, ciekawemu, lecz nie poruszonemu słucha­czowi, który nie potrafił go zrozumieć.

Witaj! Nazywam się Angelika Kwiecińska i bloga prowadzę w formie pasji. Jeszcze jak byłam dzieckiem to planowałam zostać dziennikarką, dziś moje marzenie się spełniło i pracuje w mediach. Na blogu zamieszczam ciekawostki ze świata reklamy i mediów a także z show biznesu. Zapraszam do śledzenia bloga i aktywnego komentowania pod wpisami!

PRZECIWKO FIKCJOM

Tak więc kiedy Hanslick napisał swoją słynną książeczkę O pięknie w muzyce, w której pró­bował zdyskredytować rozpowszechniającą się romantyczną koncepcję „języka muzyki”, poczuł się w obowiązku zwalczać nie tylko onomatopeję, uderzenia kopyt koni dosiadanych przez wagnero­wskie walkirie, grzmoty i pioruny zapowiadające rozbicie się statku Holendra tułacza, lecz również odmalowywanie, czyli symbbliczne przedstawianie emocji — lament i tremolo orkiestry, nagłe po­rywy Tristana i Izoldy. Przeciwko wszystkim tym rzekomym „funkcjom ekspresyjnym” mu­zyki wielki purysta gromadził dowody. Porywczo twierdził, że muzyka nie przekazuje żadnego znaczenia, że na treść muzyki składają się tylko „dźwięki, ułożone w pewną formę i wprowadzone w ruch” oraz że „składa się [muzyka] z szere­gu tonów i form, a te… prócz siebie samych żadnej treści nie mają..

Witaj! Nazywam się Angelika Kwiecińska i bloga prowadzę w formie pasji. Jeszcze jak byłam dzieckiem to planowałam zostać dziennikarką, dziś moje marzenie się spełniło i pracuje w mediach. Na blogu zamieszczam ciekawostki ze świata reklamy i mediów a także z show biznesu. Zapraszam do śledzenia bloga i aktywnego komentowania pod wpisami!

OKREŚLIĆ I NAZWAĆ DZIAŁANIE

Można określać i na­zywać działania utworu muzycznego, jak się ko­mu podoba, treści jednak nikt mu nie nada… gdyż muzyka nie zajmuje nas czymś nieokreślo­nym, wyrażonym za pomocą tonów, tylko wprost samymi tonami.”  Jego sprzeciw wywołał zwła­szcza cel, który stawiał sobie Wagner, a miano­wicie semantyczne zastosowanie muzyki, przed­stawianie życia uczuciowego.„Tak stanowczy protest wobec pojęcia «przed- stawianie» — stwierdza on na samym początku — nie jest zwykłą szermierką słowną, ponieważ po­jęcie to dało początek największym błędem w este­tyce muzycznej. «Przedstawianie» czegoś zawsze wiąże się z wyobrażeniem (Vorstellung) dwu od­dzielnych, odrębnych rzeczy, z których jednej trzeba najpierw nadać, szczególnym aktem, wy­raźny związek odniesienia do drugiej.” Według jego opinii nie należy nigdy wykorzystywać mu­zyki w tak poniżający sposób.

Witaj! Nazywam się Angelika Kwiecińska i bloga prowadzę w formie pasji. Jeszcze jak byłam dzieckiem to planowałam zostać dziennikarką, dziś moje marzenie się spełniło i pracuje w mediach. Na blogu zamieszczam ciekawostki ze świata reklamy i mediów a także z show biznesu. Zapraszam do śledzenia bloga i aktywnego komentowania pod wpisami!