Archive for the Artystyczny sens Category

NASZ ŚWIAT

Nasz świat „rozpada się na fakty”, ponieważ my go tak dzielimy. Fakty gwarantują nam pra­wdę. Każda generacja wzdycha do „prawdy” i cokolwiek, ku jej zadowoleniu, zagwarantuje prawdę sądu, stanowi punkt wyjścia teorii, gdzie myśl znajduje spoczynek w „poznaniu”. Trudno nam sobie wyobrazić, aby ktoś mógł napraw- d ę być odpornym na deTnonstr&tio acl occulos i obstawać przy swoich najgłębszych przekona­niach — tych, które kierują jego działaniem — opartych na jakiejś innej podstawie. A jednak ludzie działali lekceważąc w wielkopański sposób „pozory” i nadal tak czynią.

Witaj! Nazywam się Angelika Kwiecińska i bloga prowadzę w formie pasji. Jeszcze jak byłam dzieckiem to planowałam zostać dziennikarką, dziś moje marzenie się spełniło i pracuje w mediach. Na blogu zamieszczam ciekawostki ze świata reklamy i mediów a także z show biznesu. Zapraszam do śledzenia bloga i aktywnego komentowania pod wpisami!

KATEGORYCZNE ZAPRZECZENIE

Scjentyści ka­tegorycznie zaprzeczają realności widzialnych faktów, które są nieprzyjemne, i działają opie­rając się na tym przekonaniu. Nie tylko ideali­ści, ale nawet ich wielki antagonista, William James, uważa za możliwe, że z intelektualnie dogodnej pozycji „istot wyższych” niż ludzie na­sze złe uczynki mogą okazać się złudzeniem.Starożytni Grecy szanowali czysty rozum tak bar­dzo, że z uwagi na zalety logiczne traktowali zu­pełnie poważnie teorię rzeczywistości, która n i- g d y nie miała oparcia w faktach i której do­świadczenie kategorycznie przeczyło. Parmenides mógł oświadczyć, że wszystkie zdarzenia są ilu- zoryczne, ponieważ zasady, które legły u podstaw jego systemu, wykluczały zmianę. Rzadko spo­tyka się równie niezłomną niezależność od do­wodów sensorycznych i oczywiście najbardziej zatwardziały eleata nie mógł działać opierając się na owej wierze, chyba że był gotów umrzeć w niej (co, ex hipothesi, nie mogło się zdarzyć).

Witaj! Nazywam się Angelika Kwiecińska i bloga prowadzę w formie pasji. Jeszcze jak byłam dzieckiem to planowałam zostać dziennikarką, dziś moje marzenie się spełniło i pracuje w mediach. Na blogu zamieszczam ciekawostki ze świata reklamy i mediów a także z show biznesu. Zapraszam do śledzenia bloga i aktywnego komentowania pod wpisami!

WSZYSTKIE DOKTRYNY

Wszelako wszystkie te doktryny wykazują, jak w różnych epokach myślenia ludzie domagają się róż­nych rodzajów zabezpieczenia swoich przekonań. Dowody zmysłowe uważamy za bardzo zado­walający wynik procesu myślenia. Nasze wzorce racjonalności są takie same, jak Euklidesa czy Arystotelesa — uogólnienie, spójność, koherencja, usystematyzowanie wszystkich możliwych przy­padków, ekonomia i elegancja dowodzenia — lecz nasz ideał nauki wysuwa jeszcze dalsze wy­maganie:       domaga się tego, co nazwano „maksymalną interpretacyjnością”. Znaczy to, że wszy­stkie możliwe sądy dadzą się zastosować do d o- strzegalnych faktów. Systemy myśli, które, jak nam się zdaje, reprezentują „wiedzę”, to te, które powstały jako hipotezy, to znaezy powstały w odniesieniu do doświadcze­nia i z myślą o sprawdzeniu: w określonych pun­ktach ich implikacje muszą zrodzić sądy, które wyrażają dające się odkryć fakty. Jeżeli i. tylko jeżeli te podstawowe sądy odpowiadają faktom, hipotezę można uznać za „prawdę”, a jej prze­słanki za „prawa naturalne”.

Witaj! Nazywam się Angelika Kwiecińska i bloga prowadzę w formie pasji. Jeszcze jak byłam dzieckiem to planowałam zostać dziennikarką, dziś moje marzenie się spełniło i pracuje w mediach. Na blogu zamieszczam ciekawostki ze świata reklamy i mediów a także z show biznesu. Zapraszam do śledzenia bloga i aktywnego komentowania pod wpisami!

NA TEMAT ZAŁOŻEŃ

Nie będę się rozwodzić na temat założeń, me­tod, wzorów i celów nauk ścisłych, ponieważ ro­biono to już wielokrotnie od opublikowania pra­cy Henri Poincare’go La Science et l’hipothese; nawet rolę, jaką w naukach odegrał symbolizm, omówili, moim zdaniem, wyczerpująco i dobrze matematycy i filozofowie od Charles Pierc:e’a po Koło Wiedeńskie. Wynika z tego wszystkiego, że tak zwany „duch empiryczny” zawładnął na­szymi badaniami i rozważaniami jak również na­szym zdrowym rozsądkiem, tak że w czystej teorii jak również w interesach i polityce ostatn.m od­wołaniem jest zawsze owa szczególna hybryda pojęcia i przedmiotu percepcji — „dany fakt”

Witaj! Nazywam się Angelika Kwiecińska i bloga prowadzę w formie pasji. Jeszcze jak byłam dzieckiem to planowałam zostać dziennikarką, dziś moje marzenie się spełniło i pracuje w mediach. Na blogu zamieszczam ciekawostki ze świata reklamy i mediów a także z show biznesu. Zapraszam do śledzenia bloga i aktywnego komentowania pod wpisami!

REALISTYCZNY ZWROT MYŚLI

Realistyczny zwrot myśli, który charakteryzuje naszą cywilizację i świadczy prawdopodobnie o na­szym przeżyciu się jako rasy, przejawia się po­nadto w rygorystycznych normach, jakie stawia­my faktom historycznym. Fakt historyczny to wcale nie to samo co fakt naukowy; prawdy historycznej nie osądza się za pomocą tych sa­mych kryteriów co prawdziwość sądów nauko­wych. W naukach ścisłych bowiem, jak to kie­dyś zauważył Bertrand Russell podczas semina­rium akademickiego , „cud byłby nieistotny, gdy­by zdarzył się tylko raz albo bardzo rzadko”; w historii zaś chodzi o to, by wykryć to, co naprawdę zdarzyło się tylko raz, jakie były kon­kretne fakty dotyczące konkretnej okoliczności.

Witaj! Nazywam się Angelika Kwiecińska i bloga prowadzę w formie pasji. Jeszcze jak byłam dzieckiem to planowałam zostać dziennikarką, dziś moje marzenie się spełniło i pracuje w mediach. Na blogu zamieszczam ciekawostki ze świata reklamy i mediów a także z show biznesu. Zapraszam do śledzenia bloga i aktywnego komentowania pod wpisami!

NAUKI ŚCISŁE

Nauki ścisłe nigdy nie interesują się historycz­nymi zdarzeniami jako takimi: ich „fakty dane” przyjmuje się zawsze jako ilustracje, wydarze­nia zaś, które niczego nie ilustrują, nie są „nau­kowe”. Gdyby zdarzały się cuda — wydarzenia, których nie można wytłumaczyć ani powtórzyć, ani też oczekiwać, że się same powtórzą — moż­na by nie dać im wiary jako „nieścisłościom” w naszym ogólnym obrazie natury. Wszakże dla historyka cud, choćby tylko jeden zdarzył się na świecie, byłby bardzo istotny, gdyby jego skutki ostatecznie objęły wielu ludzi. Gdyby ist­niał jakiś niewątpliwy zapis tego cudu, który wy­raźnie ustaliłby go jako cud, historia po prostu by go zaakceptowała; nauka ścisła jednakże albo by fakt wykluczyła, albo musiałaby się całko­wicie zmienić. A teraz, gdyby cud ten był na­prawdę jedyny albo tak rzadki, że praktycz- n i e jedyny, ujemne skutki, jakie by wynikły z takiej zmiany nauk ścisłych, nakazywałyby ra­czej zastąpić zapis tego cudu „fikcją naukową”, taką na przykład jak niczym nie uzasadnione za­przeczenie rzekomego „faktu”.

Witaj! Nazywam się Angelika Kwiecińska i bloga prowadzę w formie pasji. Jeszcze jak byłam dzieckiem to planowałam zostać dziennikarką, dziś moje marzenie się spełniło i pracuje w mediach. Na blogu zamieszczam ciekawostki ze świata reklamy i mediów a także z show biznesu. Zapraszam do śledzenia bloga i aktywnego komentowania pod wpisami!

INTELEKTUALNY SCHEMAT

Nauka stanowi intelektualny schemat służący do operowania faktami, ogromny i względnie stały kontekst, w którym można zrozumieć całe klasy faktów. Lecz nie to jest najbardziej zdecydowanym wyrazem realistycznego myślenia: to nowy „sens historyczny”. To nie nasza lepsza znajomość tego, czym są fakty historyczne — bo osądzić się tego nie da — lecz pasja zbiera­nia dowodów, wszelkich dowodów, bezstronnych, obiektywnych dowodów odnoszących się do kon­kretnie datowanych i umiejscowionych zdarzeń, bez przekręceń, hipotez czy interpretacji — wiara w osiągalność i wartość czystego faktu jest owym niewątpliwym symptomem; ideałem prawdy, któ­ry sprawił, że cała poprzednia generacja histo­ryków wierzyła, iż w archiwach leży zbawienie.

Witaj! Nazywam się Angelika Kwiecińska i bloga prowadzę w formie pasji. Jeszcze jak byłam dzieckiem to planowałam zostać dziennikarką, dziś moje marzenie się spełniło i pracuje w mediach. Na blogu zamieszczam ciekawostki ze świata reklamy i mediów a także z show biznesu. Zapraszam do śledzenia bloga i aktywnego komentowania pod wpisami!