Archive for the Artystyczny sens Category

WIELE FAKTÓW

Wiele faktów, które zaprzeczały teo­logii, znanych było od stuleci, wiele odkryć nie wymagało teleskopu, probówek, wypraw dookoła świata, i z punktu widzenia fizycznego były one możliwe setki lat temu. Lecz dopóki wielka chrze­ścijańska wizja wypełniała oczy ludzi, a syste­my symboli etycznych czy wielkich artystycznych spekulacji absorbowały ich umysły, takie fakty, jak np. że drzewo unosi się na wodzie, a ka­mienie toną, temperatura żywego ciała jest stała, a innych ciał zależy od temperatury zewnętrz­nej, nie miały po prostu znaczenia. Z pewnością żeglarze zawsze wiedzieli, że okręt, zanim wy­nurzy się w pełni, najpierw ukazuje nad hory­zontem górne maszty. Z pewnością, gdyby jakiś myśliwy czy farmer zechciał policzyć liczbę ga­tunków znanych zwierząt, nie pozostawiłoby wąt­pliwości, że rozmiary arki nie mogłyby pomie­ścić po parze z każdego gatunku, z zapasem żywności na osiem czy dziewięć miesięcy.

Witaj! Nazywam się Angelika Kwiecińska i bloga prowadzę w formie pasji. Jeszcze jak byłam dzieckiem to planowałam zostać dziennikarką, dziś moje marzenie się spełniło i pracuje w mediach. Na blogu zamieszczam ciekawostki ze świata reklamy i mediów a także z show biznesu. Zapraszam do śledzenia bloga i aktywnego komentowania pod wpisami!

ORIENTACJA LOGICZNA

Nikt jednak nie zabrał się do spisywania tych liczb czytając: o wymiarach arki. Dla celów mitolo­gicznych arka była „bardzo duża”, zwierząt było „bardzo wiele”, a ich Lebensraum to była sprawa Boga.Do zguby wieku dogmatycznego przyczyniła się nie lepsza informacja, lecz naturalna skłon­ność dojrzałej myśli do realizmu. Kiedy orientacja logiczna osiągnęła pewien po­ziom, siła wyobraźni zaś wyćwiczyła się w spra­wności oraz pomysłowości, normalne zainteresowa­nie człowieka faktami rzuciło nowe wyzwanie myśleniu filozoficznemu — intelektualne wyzwa­nie rzeczy „przypadkowych”. Najbardziej upor­czywe fakty zawsze w praktyce respektowano, w przeciwnym wypadku nie byłoby nas tu.

Witaj! Nazywam się Angelika Kwiecińska i bloga prowadzę w formie pasji. Jeszcze jak byłam dzieckiem to planowałam zostać dziennikarką, dziś moje marzenie się spełniło i pracuje w mediach. Na blogu zamieszczam ciekawostki ze świata reklamy i mediów a także z show biznesu. Zapraszam do śledzenia bloga i aktywnego komentowania pod wpisami!

ZWIĄZANIE Z SYMBOLAMI

Lecz społeczeństwo, którego myśli związane są z sym­bolami religijnymi, poczyna sobie z faktami w duchu czysto praktycznym i rozprawia się z nimi, skoro tylko się wyłaniają. Aby pojawiło się filo­zoficzne zainteresowanie wariantami fakt6w, ich następstwami, jednolitością, potrzebna jest zmia­na poglądu.Stawia to nowy cel konstruktyw­nej myśli: nie tylko sformułowania systemu na podstawie tradycyjnych przesłanek, lecz skonstruo­wania logicznie spójnej kosmologii, takiej, by jej przesłanki implikowały pewne sądy egzemplifi­kowane przez obserwowalne fakty. Kiedy odczuwa się to wyzwanie (nie musi być ono świadomie rozpoznane), jego bezpośrednim efektem jest no­we zainteresowanie faktami — nie jako rozpra­szającymi przerwami w procesie czystego my­ślenia, lecz jako samym jego źródłem i zakoń­czeniem, trwałymi punktami, od których uzależ­nione są teorie i wynalazki.

Witaj! Nazywam się Angelika Kwiecińska i bloga prowadzę w formie pasji. Jeszcze jak byłam dzieckiem to planowałam zostać dziennikarką, dziś moje marzenie się spełniło i pracuje w mediach. Na blogu zamieszczam ciekawostki ze świata reklamy i mediów a także z show biznesu. Zapraszam do śledzenia bloga i aktywnego komentowania pod wpisami!

STWORZONE MOŻLIWOŚCI

Możliwości, jakie stwarza poznanie naukowe, mogą ujawnić się dopiero wtedy, kiedy nauka osiągnęła znaczny rozwój. Korzyść praktyczna, opanowanie natury, nie stanowiła zatem jego pierwszych motywów; motywy były intelektual­ne, polegały na niespokojnym pragnieniu obda­rzonego bujną wyobraźnią umysłu, aby wyzyskać możliwości faktycznego świata jako pole dla kon­struktywnego myślenia.Tak jak człowiek nałogowo oddający się rozwiązywaniu krzyżówek szaleje na punkcie nowych słów, tak i pionierzy nauki chciwi byli faktów, które mogliby, oczy­wiście, zużytkować dla swoich celów. Obserwo­wanie, mierzenie, analizowanie rzeczy stało się jak gdyby sportem rządzącym się swoimi wła­snymi prawami.

Witaj! Nazywam się Angelika Kwiecińska i bloga prowadzę w formie pasji. Jeszcze jak byłam dzieckiem to planowałam zostać dziennikarką, dziś moje marzenie się spełniło i pracuje w mediach. Na blogu zamieszczam ciekawostki ze świata reklamy i mediów a także z show biznesu. Zapraszam do śledzenia bloga i aktywnego komentowania pod wpisami!

WIELCY UCZENI

Lecz wielcy uczeni nigdy nie szaleli z powodu namiętności do szukania fak­tów; od początku wiedzieli, co robią. Ich zada­nie zawsze polegało na wzajemnym wią­zaniu faktów, albo jako różnych przypad­ków tego samego ogólnego faktu, albo jako kolej­nych transformaaji początkowego faktu zgodnie z jakąś systematyczną zasadą, albo (w początko­wym okresie powstawania wyobrażenia pojęcio­wego) jako coraz liczniejszych egzemplifikacji „przypadkowych praw” czy powszechnie zaobser­wowanych ujednoliceń. Zainteresowanie faktami doprowadziło do ich progresywnego odkrywania, wynalezienia pomocy naukowych oraz stosownych narzędzi i w ten sposób do bezprecedensowego poznania świata. Lecz podważenie wierzeń religijnych w dużo większym stopniu spowodowane było zmianą na­stawienia, które przyspieszyło tego typu bada­nia, niż informacjami, jakie ludzie zdobywali.

Witaj! Nazywam się Angelika Kwiecińska i bloga prowadzę w formie pasji. Jeszcze jak byłam dzieckiem to planowałam zostać dziennikarką, dziś moje marzenie się spełniło i pracuje w mediach. Na blogu zamieszczam ciekawostki ze świata reklamy i mediów a także z show biznesu. Zapraszam do śledzenia bloga i aktywnego komentowania pod wpisami!

ZBUDOWANIE OBRAZU ŚWIATA

Pra­gnienie zbudowania obrazu świata na podstawie faktów wyparło wcześniejsze pragnienie tkania materii „wartości”, w której rzeczy i zdarzenia interpretowano jako przejawy dobra i zła, powią­zane z siłą, wolą, umysłem, lecz niekoniecznie wzajemnie między sobą; z ich własnymi prawami krótko się rozprawiono jako ze zwykłymi „przy­padkami”, po których można się było nawet spo­dziewać, że zależnie od okoliczności poddadzą się wyższym zasadom — z wynikiem znanym pod nazwą „cud”. Niezależnie od tego, z jaką siłą stary porządek rzucał gromy na nowe fakty, oświadczając, że nie są one nowe, że są niepo­znawalne, niepewne, niebezpieczne jako półpraw­dy itp., prawdziwym czynnikiem destrukcyjnym starego porządku były nie nowe fakty, lecz no­we oczy, które je widziały.

Witaj! Nazywam się Angelika Kwiecińska i bloga prowadzę w formie pasji. Jeszcze jak byłam dzieckiem to planowałam zostać dziennikarką, dziś moje marzenie się spełniło i pracuje w mediach. Na blogu zamieszczam ciekawostki ze świata reklamy i mediów a także z show biznesu. Zapraszam do śledzenia bloga i aktywnego komentowania pod wpisami!

OTRZYMANIE W SPADKU

Otrzymaliśmy w spadku realistyczne spojrze­nie i jego intelektualny ideał, nauki ścisłe. Odzie­dziczyliśmy naiwną wiarę w substancjalność i ostateczność faktów i jesteśmy przekonani, że aby życie ludzkie miało jakąś wartość, musi być nie tylko każdorazowo odpowiednio przystoso­wane do ich wymagań (jak przystosowane były nawet najbardziej nie z tego świata żywoty), lecz i pod względem intelektualnym wypełnione uz­naniem „rzeczy takich, jakimi one są”. Fakty są właśnie naszą miarą wartości. Stanowią zrąb na­szego życia; myślenie, które prowadzi do odkry­cia dającego się zaobserwować faktu, przywra­ca nas „rzeczywistości”; Wittgensteinowi w jego metafizycznych aforyzmach rzeczywiście udało się uchwycić i zanotować intelektualne nastawienie współczesnego człowieka:„Świat jest wszystkim, co jest faktem. (1)”,,Ogół istniejących stanów rzeczy jest świa­tem. (2.04)”„Świat rozpada się na fakty. (1.2)”

Witaj! Nazywam się Angelika Kwiecińska i bloga prowadzę w formie pasji. Jeszcze jak byłam dzieckiem to planowałam zostać dziennikarką, dziś moje marzenie się spełniło i pracuje w mediach. Na blogu zamieszczam ciekawostki ze świata reklamy i mediów a także z show biznesu. Zapraszam do śledzenia bloga i aktywnego komentowania pod wpisami!